Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế áp dụng cho các hệ thống đường ống có đường kính ngoài không quá 150 mm.

kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định hệ thống khí y tế

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm

  • Hệ thống đường ống dẫn khí Oxy (hoặc giàu Oxy)
  • Hệ thống đường ống dẫn không khí nén (để thở)
  • Hệ thống đường ống chân không
  • Các hệ thống khí khác dùng trong y tế (khí gây mê, hỗn hợp khí oxy và khí gây mê, khí để truyền chuyển động dụng cụ phẫu thuật).

Các bước kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống dẫn khí y tế.
  • Kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống
  • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong (nếu có)
  • Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm
  • Xử lý kết quả kiểm định.

Thời hạn kiểm định

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ của hệ thống đường ống là 03 năm. Đối với hệ thống đường ống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đường ống đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Các tiêu chuẩn trong kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế

– TCVN 8022-1: 2009 – Hệ thống đường ống khí y tế – Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không;

– TCVN 7742: 2007 – Hệ thống làm giàu ôxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế;

– TCVN 6008 – 2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.