Dịch Vụ Huấn Luyện

Dịch vụ huấn luyện

1. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động: - Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN) - 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC) - Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC) - TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN) - Six Sigma - Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ) - TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG [...]