Author - admin

Dịch vụ huấn luyện

1. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động: - Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN) - 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC) - Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC) - TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN) - Six Sigma - Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ) - TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG [...]

Chứng nhận sản phẩm

1. Xu thế chứng nhận sản phẩm hiện nay: Để đáp ứng bằng chứng khách quan về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Đặc biệt, xu thế hội nhập quốc tế với nhu cầu đưa sản phẩm vào các thị trường với nhận thức cao của người tiêu dùng và yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, hiện [...]